قانون کار

فهرست قانون کار

فصل اول – تعاریف و اصول کلی

فصل دو – قرارداد کار

فصل سوم – شرایط کار

فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار

فصل پنجم – آموزش و اشتغال

فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمایی

فصل هفتم  – مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

فصل دهم – شورای عالی کار

فصل یازدهم – جرایم و مجازات‌ها

فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

سایت وزارت کار